Wywóz zwierzęcia za granicę

Wywóz zwierzęcia do krajów Unii Europejskiej

Przepisy dotyczące wywozu zwierząt za granicę są obecnie dość restrykcyjne. Wyjazd z psem, kotem lub tchórzofretką do krajów Unii niesie ze sobą konieczność podjęcia odpowiednich działań.
Zwierzęta muszą posiadać paszport i aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Szczepienie jeśli jest wykonane po raz pierwszy musi być wykonane co najmniej miesiąc przed wyjazdem. Przy kolejnych szczepieniach odstęp pomiędzy podaniem kolejnych dawek nie może być większy niż rok. W przeciwnym wypadku szczepienie jest traktowane jako pierwsze.

Aby wyrobić paszport zwierzę musi być trwale oznaczone, albo wyraźnym, nie zatartym tatuażem, albo za pomocą elektronicznego czipa wszczepianego pod skórę. Cienki mikroczip, wielkości ziarnka ryżu, bezboleśnie aplikowany jest podskórnie, w okolicy karku zwierzęcia. Czip może się przemieszczać, ale czytnik zawsze go odczyta. Ważne jest aby poddawać czipowaniu zwierzęta dopiero po osiągnięciu maksymalnej wielkości, wtedy czip nie powinien przemieszczać się dalej niż do 15 cm wzdłuż ciała. Koszt wykonania wszczepu i wprowadzenia danych zwierzęcia do Centralnego Rejestru Zwierząt w naszej lecznicy to 45 złotych.

Dodatkowo zwierzęta wyjeżdżające do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji i na Maltę muszą mieć wykonane dodatkowe badanie serologiczne krwi w kierunku obecności przeciwciał neutralizujących wirusa wścieklizny. Obecnie w Polsce badania takie wykonuje Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Krew pobrana przez lekarza jest dostarczana przez niego do laboratorium pośredniczącego, tam jest przygotowywana do transportu i wysyłana. Przed pobraniem krwi, właściciel zwierzęcia musi wpłacić na konto Instytutu w Puławach 216 zł. Pies musi być także trwale oznakowany za pomocą czipu lub tatuażu zgodnego z wymaganiami UE, przed pobraniem krwi. Dopiero po otrzymaniu dowodu wpłaty i sprawdzeniu oznakowania lekarz pobiera krew, wypełnia specjalne skierowanie i wysyła krew do laboratorium. Koszt pobrania, przygotowania i wysłania krwi jest różny, wyznaczany przez laboratorium pośredniczące. W naszej lecznicy wynosi on 70 zł.

Koszt wystawienia paszportu niezależnie od szczepienia na wściekliznę i oznakowania wynosi 51 złotych. Jest to cena urzędowa, zawierająca vat.


Wywóz zwierząt do krajów spoza Unii Europejskiej

Jeśli chcemy wyjechać wraz ze zwierzęciem za granicę, musimy się do tego przygotować nieco wcześniej i załatwić odpowiednie formalności. W przypadku psa i kota wymagane jest świadectwo zdrowia i zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Szczególnie istotne jest to u kotów, które w Polsce nie muszą być obowiązkowo szczepione przeciwko tej chorobie. Nie ma granicy wieku dla wywożonych zwierząt, jednak w przypadku np. psów będą to dwa miesiące gdyż dopiero wtedy możemy zwierzę zaszczepić na wściekliznę.

Przed pierwszym wyjazdem najlepiej zgłosić się do lekarza weterynarii, który sprawdzi ważność szczepień, ewentualnie wykona brakujące, wystawi świadectwo zdrowia i poinformuje gdzie konkretnie należy się udać w celu uzyskania dokumentu uprawniającego nas do przewozu zwierzęcia przez granicę (np. lekarz wojewódzki).

Świadectwo zdrowia wystawiane przez służby weterynaryjne jest ważne tylko 10 dni, dlatego dobrze jest załatwiać wszystkie formalności w czasie nie dłuższym niż 3 dni przed wyjazdem. Jeśli zwierzę będzie wracało w ciągu 10 dni, powrót nastąpi na to samo świadectwo. Jeśli pobyt się przedłuży, podobne dokumenty należy załatwić po drugiej stronie granicy.

Poniżej znajduje się wzór dokumentu na wywóz psa lub kota, wypełnianego przez służby weterynaryjne. Po oryginał jednak musimy się udać do odpowiedniej instytucji.

W przypadku pozostałych gatunków zwierząt o zakres formalności, należy się dowiadywać indywidualnie.druk
ŚWIADECTWO ZDROWIA

dla psa/kota1

HEALTH CERTIFICATE

for a dog/ cat1


I. Identyfikacja zwierzęcia/Identification of the pet

gatunek/species ................................... rasa/breed ..........................................
płeć/sex ................................ urodzony/born (data/date)...................................
maść/colour.....................................................................................................
znaki szczególne/coat type and marking .............................................................


II. Właściciel zwierzęcia2/pet owner2:

1) .................................................................................................................
(nazwisko i stały adres/name and permanent address)

2) .................................................................................................................
(nazwisko i stały adres/name and permanent address)


III. Informacja weterynaryjna/Health information

1) szczepienia przeciwko wściekliźnie/Rabies vaccination
Data/Date .......................................................................................................

Nazwa i typ szczepionki/Name and type of vaccine ...............................................

Data następnego szczepienia/Recomended date of next vaccination .......................

......................................................................................................................
Pieczątka i podpis lekarza weterynarii/Stamp and signature of registered veterinarian


2) badanie weterynaryjne3/veterinary examination3

Data4/Date4....................................................................................................

Rozpoznanie/Health status.................................................................................

......................................................................................................................
Pieczątka i podpis lekarza weterynarii/Stamp and signature of registered veterinarian


3) Informacja epizootyczna/epizootical information

Niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii stwierdza, że w miejscu przebywania zwierzęcia oraz w promieniu 15 km od tego miejsca nie stwierdzono przypadków wścieklizny w okresie ostatnich 3 miesięcy
I, the Official Veterinarian declare that in the place of origin of the pet and within a radius of 15 km there has been no case of sylvatic rabies during the last 3 months

Data5/Date5.....................................................................................................

Miejscowość/Place.............................................................................................

......................................................................................................................
Pieczątka i podpis urzędowego lekarza weterynarii/Stamp and signature of the Official VeterinariaUwagi/Notes

1) Niepotrzebne skreślić
1) Delate as approptiate

2) Wypełniać w przypadku zmiany właściciela
2) Have to be completed if it is a new pet´s owner

3) Wypełniać tylko przy wywozie na pobyt stały lub wystawę
3) Have to be only completed if the pet is travelling for permanent staying or animal show

4) Zaświadczenie jest ważne przez okres 10 dni od daty podpisania
4) Declaration is valid for 10 days from the date of signature

5) Podpis i pieczęć powinny być innego koloru niż druk świadectwa
5) The signature and the stamps must be a colour different to that of printing

Strona główna